Privacyverklaring

Careaz verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het verzenden van een sollicitatie. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en je privacy te beschermen. Via deze privacyverklaring lees je welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je deze website gebruikt en waarom we dit doen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Stichting Careaz (hierna Careaz genoemd).

We respecteren de privacy van alle bezoekers van deze website en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. De speciale wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), regelt de zorgvuldigheid waarmee persoonsgegevens worden verwerkt en maakt het je mogelijk om dat te controleren. Careaz houdt zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Gebruik van formulieren

Wanneer je één van de formulieren op onze website gebruikt, vragen we je om persoonsgegevens in te vullen. De gegevens van de formulieren worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij (verwerker). Door deze formulieren van Careaz te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze privacyverklaring. Hieronder staan de belangrijkste zaken over je privacy.

Onze plichten

Careaz verzamelt of gebruikt de door jou via de website verstrekte gegevens alleen om de gewenste diensten die worden aangeboden goed uit te kunnen voeren. Mocht de informatie voor andere doeleinden gebruikt worden dan vragen we je hiervoor toestemming. De informatie kan overigens wel intern gedeeld worden.

  • Je gegevens worden alleen gebruikt om zorg- en dienstverleningsovereenkomst af te sluiten, om een arbeidsovereenkomst of een vrijwilligersovereenkomst af te sluiten, om het beheer en beleid van Careaz doelmatig te kunnen bepalen en ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en statistiek om wettelijke verplichtingen na te komen.
  • Careaz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.
  • Medewerkers van Careaz gaan vertrouwelijk met gegevens van cliënten, sollicitanten en vrijwilligers om en hebben een plicht tot geheimhouding.
  • Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang en niet langer bewaard dan volgens de wet noodzakelijk is.